Şirketlerde farklı çalışma ortamı türleri nedir ve nelerdir?

Bir şirketin sahip olabileceği başarının çoğunun, büyük ölçüde çalışanlarının işlerinin verimliliğine bağlı olduğu iyi bilinmektedir. Ancak, çalışanların performansı ve etkinliği, iş iklimi veya çalışma ortamı içinde ortaya çıktıkları. Bu nedenle en uygun olanı teşvik etmek için ne olduğunu ve şirketlerde farklı çalışma ortamlarının neler olduğunu bilmek gerekir.

Bir şirketteki çalışma ortamı nasıldır?

Bir şirketin çalışma ortamını şöyle tanımlayabiliriz: geliştikleri ortam çalışanların görevlerini yerine getirmeleri için günlük. Yeterli bir çalışma ortamı, çalışan verimliliğini artırabilir ve şirketin amaç ve hedeflerine verimli bir şekilde ulaşabilir.

Bir çalışma ortamı farklı faktörlerden oluşan her çalışanın refahını, duygusal, fiziksel ve sosyal durumunu etkileyen teknik, organizasyonel ve sosyal. Çalışma ortamını veya çalışma ortamını oluşturan ana unsurlar arasında şunlar sayılabilir:

  • Organizasyonel ve yapısal faktörler: Bunlar ile ilgili olanlardır. şirketin özellikleri, organizasyon yapısı, hiyerarşileri, yönü, insan kaynakları yönetimi vb.
  • Sosyal faktörler: Kişisel etkileşimler, etkili iletişim, çalışma alanında meydana gelebilecek çatışmalar gibi çalışanlar arasındaki ilişkileri etkileyen faktörlerdir.
  • Kişisel faktörler: Bu unsurlar özünde aşağıdakilerle ilgilidir: kişilikher çalışanın motivasyonları, tutumları ve ihtiyaçları.

    Ofis çalışanları

Tüm bu faktörler ve unsurlar bir şekilde etkileyebilir pozitif veya negatif çalışma ortamında. Ve bu faktörlerin gelişme şekline göre, çalışma ortamı farklı sınıflandırmalara sahiptir. Ardından, bir şirket içinde oluşabilecek dört tür çalışma ortamını açıklıyoruz.

Bir şirketteki çalışma ortamı türleri

Çalışma ortamını oluşturan farklı faktörlerin ilişkilendirilme şekline göre sınıflandırılabilirler. dört tür ortam şirketlerde hakim: otoriter, ataerkil, danışman ve katılımcı.

Otoriter ortam

Kararların, diğer çalışanların görüşleri veya fikirleri dikkate alınmadan iş hiyerarşisinin tepesinde verildiği bir çalışma ortamıdır. Bir esnek olmayan ortam Her işçi, görevlerini yerine getirme ve becerilerini geliştirme konusunda çok sınırlı bir özgürlük marjı ile üstlerinin emirlerine uymak zorundadır.

Bu tür bir çalışma ortamında, çok az veya hiç yoktur güven yok Şirketin üst düzey yöneticileri ile diğer işçiler arasında. Şirketin farklı seviyeleri arasındaki iletişim kıt ve tek yönlüdür, tüm faaliyetler siparişlerin yerine getirilmesi etrafında döner.

Babacan çevre

Bu çalışma ortamında hiyerarşik seviyeler arasındaki farklılaşma hala çok belirgindir ve küçük iletişim üst düzey yetkililer ve işçiler arasında.

Kararlar, diğer çalışanların katılımı olmaksızın hiyerarşinin en üstünde alınır. Çalışanlar arasında daha samimi bir atmosfer olmasına rağmen, bunların şirketin misyonu ve hedefleri ile hiçbir bağlılığı ve özdeşliği yoktur.

Danışma Ortamı

Bu bir ortam çok daha esnekkararların hala üst düzey hiyerarşi tarafından verildiği, ancak çalışanların fikir ve görüşlerinin dikkate alındığı durumlarda.

bir toplantıdaki çalışanlar

Bu tür bir ortamda bir iyi özgürlük payı Eylem planlarına daha fazla dinamizm katmak ve çalışanlar arasında daha iyi iletişim sağlamak. Ayrıca, şirketin tüm üyeleri arasında daha büyük bir güven ve bağlılık vardır.

Katılımcı ortam

Geliştirme için ideal ortam proaktif ve verimli Bir şirketin, işaretlenmiş hiyerarşi düzeylerinin olmadığı yatay organizasyon yapılarında ortaya çıkar.

Bu tür bir ortamda kararlar alınır fikir birliği yoluylatüm çalışanların fikir ve fikirlere katkıda bulunabileceği bir yer. İletişimde akıcılık ve güven ve kişisel ve mesleki gelişim için daha iyi fırsatlar vardır.

Çalışma ortamının iyileştirilmesi, her şirket için son derece önemlidir. İş motivasyonunun ve iyi ilişkilerin olduğu bir iklim, üretkenliği ve dolayısıyla şirketin başarısını artıracaktır.